NEDERLANDSTALIGE VERSIE

Privacy statement Laadstroom

Inleiding

Laadstroom neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met meindert@laadstroom.nl.

Wie is Laadstroom?

Laadstroom is de besloten vennootschap Vebe Elektrotechniek BV, kantoorhoudende te (1327 EB) Almere aan De Huchtstraat 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39042407.

Wanneer Laadstroom jouw persoonsgegevens verwerkt, is Laadstroom de verwerkingsverantwoordelijke.

Laadstroom heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Meindert Romkes bereiken via meindert@laadstroom.nl.

Hoe gebruikt Laadstroom jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Laadstroom persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Laadstroom voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Laadstroom worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten over het product
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: Naam, E-mailadres, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
   
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Doeleinde: Credit check
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   

Hoe verkrijgt Laadstroom jouw persoonsgegevens?

Laadstroom heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Laadstroom over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Laadstroom. Je kunt verzoeken dat Laadstroom je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Laadstroom te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Laadstroom of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Laadstroom te verkrijgen. Laadstroom zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Laadstroom je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Laadstroom

Een verzoek kan verstuurd worden naar meindert@laadstroom.nl. Laadstroom zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Laadstroom een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Laadstroom je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Laadstroom

Het kan zijn dat Laadstroom verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Laadstroom ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Laadstroom worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Laadstroom worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Laadstroom je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar meindert@laadstroom.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Laadstroom jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar meindert@laadstroom.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

ENGELSTALIGE VERSIE

Privacy statement Laadstroom

Introduction

Laadstroom takes your privacy very seriously and shall handle your personal data with the utmost security and care. In this Privacy Statement you will learn how we handle your data as well as learn about your rights concerning our processing of your data. We advise that you read this Privacy Statement thoroughly. Should you have any questions or remarks, please contact us at meindert@laadstroom.nl.

Who is Laadstroom?

Laadstroom is the besloten vennootschap Vebe Elektrotechniek BV, with registered office at (1327 EB) Almere listed at the Traderegister of the Dutch Chamber of Commerce under 39042407.

Laadstroom is as the controller ultimately responsible with regard to the processing of your personal data.

Laadstroom has appointed a data protection officer. You may contact Meindert Romkes at meindert@laadstroom.nl.

How does Laadstroom use your personal data?

Underneath you will find an overview of the purposes for the processing of your personal data. You will also find a specification of which data Laadstroom uses for that specific purpose, the legal justification, and the amount of time Laadstroom keeps this data. For clarity’s sake, we have categorised the purposes.

Services, customer management and financial administration
Purpose: Financial administration
Information: Company name, Billing address, Bank details, Outstanding balance
Legal basis: Legal obligation
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Invoicing
Information: Company name, Billing address, Bank details, Outstanding balance
Legal basis: Legal obligation
Storage period: maximum 7 years
   
Purpose: Order Management
Information: Home address, Delivery address, Billing address, Email, Phone, Payment information, Account number, Order Number, Complaint content, Customer number
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Purpose: Handling complaints about the product
Information: Home address, Delivery address, Billing address, Email, Phone, Payment information, Account number, Order Number, Complaint content, Customer number
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Purpose: Providing the service itself
Information: Home address, Email, Customer file data, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 2 years
   
Purpose: Handling complaints about the service
Information: Home address, Email, Customer file data, Financial data, Data necessary to provide the service, Data generated by the service
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 2 years
   
Purpose: CRM
Information: Name, Username, Email, Order history, Phone
Legal basis: Legitimate interests
importance: Commercial interests
Storage period: As long as necessary for this purpose
   
Marketing
Purpose: Newsletter
Information: Name, Email, User ID Legitimate interests
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 2 years
   
Purpose: Loyalty program
Information: Name, Email, User ID Legitimate interests
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 2 years
   
Website
Purpose: Website analytics
Information: Online behaviour, Location
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 1 year
   
Purpose: Account
Information: Name, Email, Message content
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 2 years
   
Purpose: Submitting reviews or messages
Information: Name, Email, Message content
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 2 years
   
Purpose: Chat feature
Information: Name, Email, Message content
Legal basis: Necessary for the performance of a contract
Storage period: maximum 2 years
   
Security and fraud prevention
Purpose: ID verification
Information: Photos, Phone, Agreements and settlements, IBAN number, Name, Address
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 1 year
   
Purpose: Data security
Information: Photos, Phone, Agreements and settlements, IBAN number, Name, Address
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 1 year
   
Purpose: Credit check
Information: Photos, Phone, Agreements and settlements, IBAN number, Name, Address
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 1 year
   
Research and Development
Purpose: Market research
Information: Home address, Email, Phone
Legal basis: Legitimate interests
Interest concerned: Commercial interests
Storage period: maximum 1 year
   

How did Laadstroom obtain your personal data?

Laadstroom has obtained your data because you have provided this data to us.

What are your rights?

Under the European General Data Protection Regulation you have a number of rights with regard to your data and the processing thereof:

Access

You may access your personal information and make any necessary changes in your account. If you would like to see which personal data Laadstroom has obtained about you, you may exercise your right of access by submitting a request to Laadstroom.

Making changes

If you wish to make changes to the personal information that you have seen as a result of a request for access and you are unable to make the changes yourself in your account, you may request that Laadstroom makes these changes for you. You may request that Laadstroom modifies, corrects, supplements, erases or shields your information.

Restriction of processing of personal data

You also have the right, under certain conditions, to ask Laadstroom to restrict the processing of your personal data.

Right to object

If processing of your data takes place on the grounds of ‘legitimate interest’ by Laadstroom or a third party, you have the right to object to that processing.

Portability of data

You have the right to obtain your personal data from Laadstroom. Laadstroom will provide this in a structured and commonly used format, which can easily be opened using commonly used digital systems.

Withdrawing consent

When the legal basis for a particular processing is your explicit consent, you have the right to withdraw that consent. This does not affect past processing, but does mean that we will no longer be allowed to process this data in the future. It may also result in Laadstroom no longer being able to provide you with certain services.

Response from Laadstroom

A request can be sent to meindert@laadstroom.nl. Laadstroom will comply with your request as soon as possible and in any case no later than one (1) month after Laadstroom has received such a request. If Laadstroom rejects your request, we will indicate in our reply why the request was rejected.

Recipients of your personal data

Your data may be transmitted to:

  • Data processors
  • Parties that are involved in the execution or fulfilment of an agreement between you and Laadstroom

It is possible that Laadstroom is required to submit your data to a third party, for example to fulfil a legal obligation.

What are cookies and how does Laadstroom use them?

Cookies are small pieces of (text) information that are sent to your browser when you visit the website of Laadstroom and then stored on the hard disk or in the memory of your device. The cookies placed via Laadstroom’s website cannot damage your device or the files stored on it. With ‘cookies’, we also mean comparable techniques collecting information, such as device fingerprinting.

Can changes be made to this Privacy Statement?

This Privacy Statement is subject to changes. We therefore advise you to regularly read the Privacy Statement for any such changes.

Questions, remarks, and complaints

If you have any questions regarding this Privacy Statement or the way in which Laadstroom uses your data, you can send an e-mail to meindert@laadstroom.nl. If you have a complaint about the way your data is processed, please send an e-mail to meindert@laadstroom.nl. Furthermore, you always have the right to contact the competent national data protection authority. In The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar top
Laadstroom draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches